Utako Nari

Battlemaden Yojimbo to Ide Iwane

Description:

Born 1170

Bio:

Utako Nari

The Era of the Mountain Prince rfhero