Shosuro Zenshin

A young Scorpion Courtier

Description:

born 1174

Bio:

Wears a red and white kabuki mask of a rat.

Shosuro Zenshin

The Era of the Mountain Prince rfhero