Mirumoto Toichi

Dragon Diplomat to Phoenix lands

Description:

Born 1165

Bio:

Dragon diplomat

Mirumoto Toichi

The Era of the Mountain Prince rfhero