Doji Bosabaru

Kenshinzen Sensie

Description:

1180 Born
1200 Became Kenshinzen
1208 Created Bosubaro’s Way

Bio:

Doji Bosabaru

The Era of the Mountain Prince rfhero