Bayushi Obato

Bayushi Miyuki's Husband

Description:

Born: 1174
Married 1196

Family:
Bayushi Miyuki

Bio:

Bayushi Obato

The Era of the Mountain Prince rfhero